അപകടത്തിൽപ്പെടുന്നവർക്ക് 48 മണിക്കൂർ ചികിത്സ: സർക്കാർ പ്രഖ്യാപനം എങ്ങുമെത്തിയില്ല

തിരുവനന്തപുരം: അപകടത്തിൽപ്പെടുന്നവർക്ക് 48 മണിക്കൂർ ചികിത്സ സൗജന്യമാക്കുമെന്ന സർക്കാർ പ്രഖ്യാപനം എങ്ങുമെത്തിയില്ല. ഇൻഷുറൻസ് കമ്പനികളുമായി ചേർന്നാണ് പദ്ധതി നടപ്പാക്കാൻ സർക്കാറൊരുങ്ങിയത്. എന്നാൽ പദ്ധതിയുമായി സഹകരിക്കാൻ ഇൻഷുറൻസ് കമ്പനികൾ തയ്യാറായിട്ടില്ലെന്നാണ് ഔദ്യോഗിക വിശദീകരണം. പദ്ധതി നടപ്പാക്കുന്നതിന്റെ ചുമതല ആരോഗ്യം, ആഭ്യന്തരം, ധനകാര്യം, ഗതാഗതം, പൊതുമരാമത്ത് സെക്രട്ടറിമാർക്കാണ്.

അപകടത്തിൽപ്പെട്ടവരെ സർക്കാർ ആശുപത്രിയിൽ പ്രവേശിപ്പിച്ചാൽ ആദ്യ 48 മണിക്കൂറിലെ ചികിൽസാചെലവ് സർക്കാർ വഹിക്കും. സ്വകാര്യ ആശുപത്രിയിലാണ് പ്രവേശിപ്പിക്കുന്നതെങ്കിൽ ആദ്യഘട്ടത്തിലെ ചികിൽസക്കുള്ള ചെലവ് റോഡ് സുരക്ഷ ഫണ്ടിൽ നിന്ന് സർക്കാർ നൽകും.