തൊഴിൽ നിയമം ലംഘിക്കുന്നവർക്ക് രണ്ടുവർഷത്തേക്ക് തൊഴിൽ വിസ അനുവദിക്കില്ലെന്ന് മാൻപവർ അതോറിറ്റി

കുവൈത്ത്: തൊഴിൽ നിയമം ലംഘിക്കുന്നവർക്ക് രണ്ടുവർഷത്തേക്ക് തൊഴിൽ വിസ അനുവദിക്കില്ലെന്ന് മാൻപവർ അതോറിറ്റി അറിയിച്ചു. തൊഴിൽ നിയമലംഘനം വർധിക്കുന്ന സാഹചര്യത്തിലാണ് നടപടിയെന്ന് അതോറിറ്റി വ്യക്തമാക്കി. രണ്ടുവർഷത്തേക്ക് തൊഴിൽ നിയമം ലംഘിക്കുന്ന വിദേശതൊഴിലാളികൾക്ക് തൊഴിൽ വിസ അനുവദിക്കില്ല.

തൊഴിലുടമയാണ് നിയമം ലംഘിക്കുന്നതെങ്കിൽ സ്ഥാപനവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ഫയലുകൾ മരവിപ്പിക്കും. പിന്നീട് നിയമലംഘനത്തിനുള്ള പിഴയുൾപ്പെടെയുള്ള നടപടികൾ പൂർത്തീകരിച്ച ശേഷം മാത്രമേ ഫയലുകൾ കൈകാര്യം ചെയ്യുകയുള്ളൂവെന്ന് അതോറിറ്റി വ്യക്തമാക്കി. വ്യാജരേഖ ചമയ്ക്കൽ അടക്കമുള്ള ഗുരുതരമായ നിയമലംഘനങ്ങൾ കണ്ടെത്തിയാൽ ഫയലുകൾ സ്ഥിരമായി മരവിപ്പിക്കും. തുടർച്ചയായി ഏഴു ദിവസം തൊഴിലിടത്തിൽ ഹാജരാകാത്ത തൊഴിലാളിക്കെതിരെ പരാതി നൽകാൻ തൊഴിലുടമക്ക് അവകാശമുണ്ടാകുമെന്നും അതോറിറ്റി വ്യക്തമാക്കി.