പ്രളയാനന്തര പുനർനിർമ്മാണത്തിന് ഇനി വേണ്ടത് 31000 കോടി രൂപ: മുഖ്യമന്ത്രി

തിരുവന്തപുരം: പ്രളയാനന്തര പുനർനിർമ്മാണത്തിന് കേന്ദ്രത്തിൽ നിന്ന് വേണ്ടത്ര സഹായം ലഭിച്ചിട്ടില്ലെന്ന് മുഖ്യമന്ത്രി പിണറായി വിജയൻ. പ്രളയ സമയത്ത് റേഷൻ ഇനങ്ങൾ നൽകിയതിനും, രക്ഷാപ്രവർത്തനത്തിന് വിമാനങ്ങൾ എത്തിയതിനുമായി 290.67 കോടി രൂപ കേന്ദ്രത്തിന് നൽകേണ്ടി വന്നുവെന്നും മുഖ്യമന്ത്രി നിയമസഭയിൽ പറഞ്ഞു.

പ്രളയത്തിൽ 26,718 കോടി രൂപയുടെ നാശനഷ്ടമാണ് കേരളത്തിനുണ്ടായത്. 31000 കോടി രൂപ പുനർനിർമ്മാണത്തിന് വേണം. മുഖ്യമന്ത്രിയുടെ ദുരിതാശ്വാസ നിധി വഴി 2683.18 കോടി രൂപ ഇതുവരെ സമാഹരിക്കാൻ കഴിഞ്ഞു. ഇതിൽ നിന്ന് 1357.78 കോടി രൂപ വീടുകളുടെ നാശനഷ്ടങ്ങൾക്കായി ചിലവായി. കേന്ദ്രം 600 കോടി രൂപയാണ് ഇതുവരെ നൽകിയത്. ഇതിൽ
എസ്.ഡി.ആർ.എഫിലെ മുഴുവൻ തുക വിനിയോഗിച്ചാലും ബാധ്യതപ്പെട്ട തുക കൊടുത്ത് തീർക്കാൻ ഫണ്ട് പര്യാപ്തമല്ലെന്ന് മുഖ്യമന്ത്രി വ്യക്തമാക്കി.

തദ്ദേശ സ്വയംഭരണ സ്ഥാപനങ്ങളുടെ കീഴിൽ വരുന്ന റോഡുകളുടെ പുനർനിർമ്മാണം, വീടുകളുടെ പുനർനിർമ്മാണം, ജീവനോപാധികളുടെ വീണ്ടെടുപ്പ് തുടങ്ങിയവയ്ക്കാണ് പുനർനിർമ്മാണത്തിൽ പ്രാധാന്യം നൽകുന്നത്. കുട്ടനാടും മറ്റ് പാരിസ്ഥിത ദുർബല മേഖലകളിലും അവിടുത്തെ സവിശേഷത കണക്കിലെടുത്ത് മാത്രമേ ഇനി പുനർനിർമ്മാണം നടത്തുവെന്നും മുഖ്യമന്ത്രി അറിയിച്ചു. കൊച്ചിയുടെ സമഗ്രവികസനം, തിരുവനന്തപുരം കോഴിക്കോട് ജില്ലകളുടെ പശ്ചാത്തല സൗകര്യ വികസനം, അതൊടപ്പം 14 ജില്ലകളുടേയും അടിസ്ഥാന സൗകര്യ വികസനം എന്നിവയും പുനർനിർമാണത്തിന്റെ ഭാഗമായി ഉണ്ടാകുമെന്നും മുഖ്യമന്ത്രി അറിയിച്ചു.