സംസ്ഥാനത്ത് ഇന്ന് 16,148 പേർക്ക് കൊവിഡ്; 114 കൊവിഡ് മരണം