കഴിഞ്ഞ 24 മണിക്കൂറിനിടെ 42,015 പേർക്കാണ് രാജ്യത്ത് കൊറോണ സ്ഥിരീകരിച്ചത്.