സപ്ലൈകോ വ‍ഴിയുള്ള സബ്സിഡി സാധനങ്ങളുടെ വിതരണത്തിലൂടെ വിലക്കയറ്റം പിടിച്ചു നിർത്താൻ സാധിച്ചതായി ഭക്ഷ്യമന്ത്രി ജി.ആർ അനിൽ